Sản xuất các sản phẩm tôn nhựa, ngói nhựa, tôn lấy sáng,...Sản xuất các sản phẩm tôn nhựa, ngói nhựa, tôn lấy sáng,...